Wymiana szkolna Polska – Portugalia

Międzynarodowa wymiana szkolna młodzieży VI Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku i  młodzieży z Escola Secundária Alcaides de Faria w Barcelos – Portugalia

Wymiana została zainicjowana przez Elżbietę Radulską w kwietniu 2015 we współpracy z nauczycielami z Portugalii. W październiku w tygodniowej wymianie wzięło udział 12 uczniów VI LO oraz dwie koordynatorki wymiany Elżbieta Radulska i Katarzyna Jurczuk.

CELE WYMIANY SZKOLNEJ

 1. Rozwijanie u młodych ludzi poczucia obywatelstwa europejskiego i pomoc w zrozumieniu swojej roli w dzisiejszej i przyszłej Europie.
 2. Propagowanie dialogu międzykulturowego i kreowanie pozytywnego wizerunku obu narodów w  świadomości młodego człowieka.
 3. Zapoznanie młodzieży biorącej udział w projekcie z wielokulturowością regionów Braga, Bragancja i Porto, a także Podlasia.
 4. Poznanie przez młodzież stylu życia współczesnych Portugalczyków i  oraz dorobku kulturowego tego kraju.
 5. Przełamywanie negatywnych stereotypów funkcjonujących w świadomości społeczeństw Europy Zachodniej na temat Polaków poprzez promowanie polskiej kultury, tradycji i obyczajów.
 6. Kształtowanie postaw otwartości i akceptacji wobec innych krajów Unii Europejskiej.
 7. Nawiązanie przyjaźni  pomiędzy uczestnikami wymiany dzięki realizacji wspólnego projektu.
 8. Doskonalenie umiejętności pracy zespołowej oraz sztuki negocjowania i osiągania kompromisu poprzez udział we wspólnym projekcie.
 9. Motywowanie do nauki języków obcych oraz doskonalenie umiejętności językowych.
 10. Doskonalenie umiejętności obsługi komputera oraz programów niezbędnych do przygotowania  prezentacji multimedialnych.

EFEKTY  PODEJMOWANYCH  DZIAŁAŃ

 1. Przełamanie stereotypów i wykształcenie otwartej, tolerancyjnej postawy wobec odmienności ludzi z innych kręgów kulturowych u obu stron wymiany.
 2. Poznanie przez młodzież polską współczesnej Portugalii (region północny), tradycji, kultury kraju.
 3. Promowanie tradycji, kultury, historii regionu Podlasie w Europie.
 4. Poznanie walorów przyrodniczych regionu podlaskiego (wizyta w Tykocinie, Kiermusach i Kurowie).
 5. Poznanie przez młodzież portugalską współczesnej Polski i Podlasia (zwyczaje i życie codzienne), co przyczyni się do wykreowania pozytywnego wizerunku naszego miasta, regionu i kraju, a jednocześnie sprawi, iż Polska nie będzie postrzegana jedynie przez pryzmat stereotypów.
 6. Nawiązanie przyjacielskich relacji pomiędzy młodzieżą polską i portugalską dzięki wspólnym zajęciom, wycieczkom, warsztatom i zaangażowaniu w projekt.
 7. Udoskonalenie umiejętności prowadzenia dialogu i współdziałania w zespole.
 8. Uwrażliwienie na problemy i dylematy natury moralno-etycznej.
 9. Udoskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim.
 10. Udoskonalenie umiejętności obsługi komputera oraz programów niezbędnych do przygotowania prezentacji multimedialnych.

Koordynatorki:
Elżbieta Radulska
Katarzyna Jurczuk