Źródła finansowania

Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa.
Działanie 4.2. program mobilności ponadnarodowej.

Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych, jak również podniesienie kwalifikacji przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach poprzez dofinansowanie wyjazdów głównie do krajów członkowskich Unii Europejskiej. Beneficjenci mogą brać udział w kursach szkoleniowych, job shadowing, konferencjach i seminariach.

Więcej informacji o programie PO WER  pod adresem:

http://power.frse.org.pl/edukacja-szkolna