Opis projektu

“Enhancing the language competences: CLIL” jest projektem przeznaczonym dla nauczycieli, którzy pracują z młodzieżą gimnazjalną i ponadgimnazjalną i chcieliby wykorzystać język angielski podczas swoich zajęć lekcyjnych. Główny cel projektu wypływa przede wszystkim z zainteresowania alternatywnymi metodami nauczania języków, a tym samym metodami przekazywania wiedzy interkulturowej. Nauczyciele zapoznają się z metodyką i koncepcją nauczania dwujęzycznego: Content and Language Integrated Learning (w skrócie: CLIL) czyli  dwujęzycznym nauczaniem treści pozajęzykowych czego długofalowym rezultatem będzie poprawa jakości kształcenia w naszej placówce. Podczas realizacji projektu zostanie wykorzystana nowoczesna metodologia aktywizująca procesy nauczania, oparta na technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Uczestnikom zostaną zaprezentowane różnorodne metody nauczania w kontekście zintegrowanego kształcenia językowego takie jak prowadzenie lekcji z wykorzystaniem metod charakterystycznych dla CLIL, stosowanie i wykorzystywanie autentycznych tekstów, ewaluacja opublikowanych materiałów i źródeł, sesje poświęcone doskonaleniu języka z uwzględnieniem specyficznych potrzeb poszczególnych jednostek. Wybrane przez uczestników kursy skupiać się będą na codziennych sesjach praktycznych pod kątem przygotowania i obserwacji mikronauczania. Szkolenia poświęcone też będą wdrażaniu poznanych metod, prezentowaniu ich oraz wspólnemu ewaluowaniu. Wszyscy partycypujący nawiążą kontakty z nauczycielami z innych krajów, po to aby dzielić się doświadczeniem i wspólnie rozwiązywać napotkane problemy. Uczestnicy mają również za zadanie tworzyć własne autorskie materiały do wykorzystania podczas zajęć metodą CLIL.

W szkoleniu wezmą udział nauczyciele językowcy, w tym angliści, germaniści oraz nauczyciele innych przedmiotów: języka polskiego, chemii, fizyki.

Przewidywanymi długoterminowymi rezultatami i oddziaływaniami projektu będą zmiany we wszystkich obszarach procesu nauczania, takich jak:

  • rozwój twórczego uczenia się złożonych czynności praktycznych;
  • sprawne analizowanie i ocena lub samoocena prowadzonych zajęć;
  • kształtowanie kompetencji i postaw twórczych przyszłych/obecnych  pracowników/nauczycieli;
  • nabywanie umiejętności planowania, prowadzenia i dokumentowania zajęć dydaktycznych;
  • kształtowanie umiejętności ewaluacji pracy podczas wspólnej analizy zajęć prowadzonych przez studenta lub przez opiekunów praktyki studentów;
  • nabywanie umiejętności analizowania własnej pracy i jej efektów oraz pracy uczniów.

Joanna Sawicka
nauczyciel języka angielskiego