Opis projektu

17 grudnia 2014, środa 00:14

KA2 Strategic Partnership
2015-1-IT02-KA201-015458
Slow down, Move your body, Improve your diet,
Learn   for life, and Enjoy school time S.M.I.L.E.

Projekt pt. “Slow down, Move your body, Improve your diet, Learn for life, and Enjoy school time” – S.M.I.L.E. polskie tłumaczenie “Rusz się, popracuj nad dietą, ucz się przez całe życie i ciesz się czasem spędzanym w szkole” jest realizowany w VI Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Zygmunta Augusta w Białymstoku w ramach programu Erasmus+ (partnerstwa strategiczne Akcja KA2) od września 2015 roku do czerwca 2017 roku.

Najistotniejszymi priorytetami oraz celami projektu są:

 • zmniejszenie liczby osób przedwcześnie zarzucających obowiązek szkolny,
 • doskonalenie kluczowych umiejętności oraz kompetencji, zgodnych z polityką UE,
 • kładzenie nacisku na przedmioty takie jak: język obcy, podstawy matematyki, nauki ścisłe, informatyka,  postawy społeczne oraz obywatelskie, przedsiębiorczość,
 • wdrażanie systemu edukacji uposażającego  młodych ludzi w niezbędne kwalifikacje, odpowiadające oczekiwaniom rynku pracy.

PARTNERZY  PROJEKTU:

 1. Szkoła średnia zawodowa oraz instytut techniczny (P. Sraffa). Jest to duża szkoła na Północy Włoch (ok. 1000 uczniów i 123 nauczycieli), w miejscowości Crema. Szkoła oferuje praktyczne i zawodowe kursy w pięciu głównych obszarach: sztuki kulinarne, opieka zdrowotna, handel, turystyka, grafika oraz projektowanie. Uczniowie pochodzą z różnych środowisk, mają niską samoocenę (uczniowie ze szkół zawodowych jakoby mają niższe zdolności intelektualne), jeśli im się nie powiedzie, łatwo się poddają, niełatwo angażują się w czynności związane z pogłębianiem i nabywaniem wymaganych umiejętności, mają problemy z zagadnieniami typu: rozwiązywanie problemu, niechętnie stawiają sobie wyzwania, preferują umiejętności praktyczne, nudzą się podczas codziennych rutynowych zajęć. Szkoła w Cremie od ok. 5 lat eksperymentuje stosując różne metody, aby sprostać oczekiwaniom uczniów. Z dotychczas stosowanych największym  ich zainteresowaniem cieszy się  metodyka CLIL. Uczniowie wzięli udział w kilku projektach oraz kursach eTwinningowych.
 2. Liceum Techniczne Petrol Moreni. Jest to średnia szkoła zawodowa w Rumunii, w słynnym  niegdyś centrum wydobycia ropy. Obecnie jest tu spore bezrobocie, więc uczniowie stykają się z problemami rodzinnymi, finansowymi, przymusową emigracją i bardzo łatwo podejmują decyzję o pozostawieniu szkoły.
 3. Liceum Atisalani Anadolu. To szkoła średnia ogólnokształcąca w Stambule (Turcja) Liczy ok. 2500 uczniów i 90 nauczycieli. Główny cel edukacji w tej placówce to przygotowanie do egzaminów wstępnych na wyższe uczelnie oraz do dalszej edukacji. Aby się dalej kształcić, trzeba zdobyć możliwie najwyższe wyniki w nauce. Inną drogą, prawie niemożliwą do spełnienia dla uczniów pochodzących głównie z biednych rodzin,  jest posiadanie funduszy na dalsze kształcenie. W związku z wielką rywalizacją, uczniowie stają się nerwowi, aspołeczni, co jest skutkiem ubocznym obowiązującego systemu edukacyjnego. Aby bardziej zmotywować uczniów, organizowane są np. wyjścia do galerii sztuki czy na happeningi artystyczne.
 4. Państwowe Gimnazjum Bauskas Valsts na Łotwie (400 uczniów w wieku 13-19 lat oraz 47 nauczycieli). W związku z trudną sytuacją w regionie (bezrobocie, obszar wiejski, duża odległość od większych miast, emigracja zarobkowa rodziców) uczniowie nie mają motywacji do nauki, brak im pewności siebie oraz poczucia bezpieczeństwa. Nie czują się członkami wspólnoty.  Projekt da im możliwość nadrobienia tych zaległości.
 5. Uniwersytet w Mediolanie – instytut  publiczny, wielokierunkowy, instytucja intensywnych badań naukowych. Znajduje się na czołowych miejscach  rozmaitych rankingów i jest jedynym włoskim uniwersytetem należącym do konsorcjum najbardziej znanych i czołowych uniwersytetów League of European Research Universities (LERU) – 31 departamentów, 128 programów do wyboru, 31 programów doktoranckich, kilka kursów zawodowych. Uczęszcza tu 64,000 studentów, uczelnia zatrudnia na stałe 2164 profesorów oraz 134 naukowców. Departament informatyki, partner w naszym programie, zajmuje się analizą danych, oraz projektami badawczymi.
 6. VI LO w Białymstoku (824 uczniów, 72 nauczycieli). Szkoła oferuje kształcenie ogólne, zajęcia pozalekcyjne, programy wymiany międzynarodowej, przygotowuje do  egzaminu maturalnego (będącego warunkiem przyjęcia na studia wyższe) oraz do dalszej edukacji.
 7. Domenico Cirillo z Bari( południowo – wschodnie Włochy)  to zespół szkół obejmujący szkołę podstawową, gimnazjum oraz szkołę średnią. Uczniowie i ich rodziny aktywnie uczestniczą w życiu placówki. Szkoła specjalizuje się w wykładaniu nauk ścisłych, klasycznych, muzycznych, lingwistycznych oraz popiera wdrażanie metodologii CLIL.  Uczniowie są zmotywowani do nauki poprzez zastosowanie nowoczesnych metod opartych np. na studium przypadku, metodzie projektu, metodzie zapytania, rozwiązywania problemu itp.

OPIS PROJEKTU:

Uczniowie zaangażowani w projekt mają od 14 do 18 lat i pochodzą z 5 krajów UE.

Tematyka działań odpowiada wszystkim instytucjom partycypującym i ma ona na celu zapobiec przedwczesnemu opuszczaniu szkoły przez uczniów. Ma podnosić kompetencje uczniów poprzez zastosowanie nowoczesnych metod oraz wymianę dobrych praktyk ze szkołami prezentującymi wysoki poziom dydaktyczny.

W grupie partnerów znajdują się:

 1. Cztery szkoły, których uczniowie należą do grupy o zwiększonym ryzyku przedwczesnego opuszczenia obowiązku szkolnego. Osoby pochodzą z rodzin o niskim poziomie wykształcenia oraz ze środowisk, które nie wywierają pozytywnego wpływu na ich rozwój intelektualny. Szkoły te muszą  zatem znaleźć takie metody, które najlepiej będą odpowiadały potrzebom podopiecznych.
 2. Dwie szkoły na bardzo wysokim poziomie. Są to instytucje pragnące rozwijać kompetencje swoich podopiecznych. Będą one pełniły rolę szkół wzorcowych dla ich rówieśników, ale w zamian zdobędą doświadczenie oparte na głębszym zrozumieniu problemów i trudności, jakie inni uczniowie napotykają w codziennym życiu. Możliwe, że ich uczniowie staną się też bardziej tolerancyjni wobec tego typu problemów. Dodatkową korzyścią będzie możliwość skorzystania z nowoczesnych metod nauczania.
 3. Uniwersytet włoski, który przeanalizuje wyniki prowadzenia projektu.

Głównym zadaniem projektu jest tworzenie i wdrażanie strategii, której cele zostały przedstawione powyżej. Współpracy podejmą się nauczyciele i dyrektorzy szkół, ale także psychologowie i  doradcy z każdej szkoły, rodziny uczniowskie, społeczność lokalna oraz organizacje publiczne i prywatne.

Projekt będzie ewoluować w obrębie sześciu głównych obszarów tematycznych.  Będą to tematy, które mogą być łatwo zintegrowane z programem nauczania we wszystkich szkołach partnerskich i będą oparte na sporcie jako nośniku treści edukacyjnych. Programy sportowe mają na celu poprawę wydajności uczenia się młodzieży, zachęcanie do poprawy frekwencji w szkole i wzbudzenie pragnienia odniesienia sukcesu.

Prowadzone zajęcie będą wykorzystywały metodykę CLIL. Motywujące dla uczniów będzie również wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji zadań eTwinning i portali społecznościowych w celu nawiązania kontaktów z europejskich kolegami.

Międzynarodowe spotkania stanowią wartość dodaną projektu. Partnerzy będą mogli okresowo omawiać swoje działania, porównywać  uzyskane wyniki i oceniać, czy zachodzi potrzeba dokonania zmian w przyjętych strategiach.

Studenci będą oni mieli okazję podczas wyjazdów uczestniczyć w lekcjach  w szkole przyjmującej, osobiście spotkać swoich rówieśników ze szkół partnerskich, wzmocnić poczucie tożsamości europejskiej oraz zdać sobie sprawę, że choć są różni, mają wspólne korzenie. Uczniowie będą przeszkoleni z tematyki obywatelstwa europejskiego przez projekt eTwinning i kontakty z punktami Europe Direct w każdym kraju.

Projekt jest innowacyjny ponieważ:

 • SPORT będzie narzędziem do wzmocnienia w  uczniach poczucia odpowiedzialności;
 • jego celem jest m.in. wzbudzenie poczucia szacunku dla kolegów z zespołu, ale także dla przeciwników;
 • uczy przyjmowania porażki (niepowodzenia sprawiają, ze ludzie stają się dojrzalsi);
 • promuje zdrowy styl życia – zgodnie z hasłem: „energiczne ciało i umysł”.

Cele te będą realizowane poprzez:

 • zróżnicowane działania takie jak: turnieje tradycyjnych/lokalnych gier sportowych, (aby porównać je do sportów i gier w innych krajach). To będzie motywować uczniów do odkrywania wspólnych  korzeni kulturowych różnych narodów Europy;
 • turnieje sportów indywidualnych i zespołowych oraz wywiady z lokalnymi graczami sportowymi (opinia sportowych gwiazd ma wielki wpływ na nastolatków). Uczniowie ocenią  dobre i złe strony poszczególnych gier zespołowych. Projekt kładzie nacisk na edukacyjną wartość sportu;
 • biegi przełajowe;
 • budowanie poczucia odpowiedzialności i wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Nowe podejście skoncentruje się na uczniu i na aktywnej nauce. Pragniemy, by uczeń polubił zdobywanie wiedzy oraz by zaczął postrzegać  szkołę jako miejsce, które szanuje wolność człowieka, wyznawane przez niego wartości, jego indywidualizm, wspiera zainteresowania ucznia i pomaga zdobywać umiejętności.

W skład zespołów będą wchodzili szkolni pedagog i psycholog. Będą oni starali się  pomóc uczniom podołać trudnym zadaniom i przekuć je w sukces służący samodoskonaleniu. Pomogą oni przygotować kwestionariusze oraz spotkania na temat zagadnień związanych ze zdrowiem. Omówią kwestie związane z  zażywaniem narkotyków oraz problemami emocjonalnymi.

Projekt będzie realizowany przy zastosowaniu nowych technologii informacyjnych. Uczniowie będą kontaktować się za pomocą serwisów społecznościowych: Facebook i Twitter, co będzie okazją do przeanalizowania kwestii bezpieczeństwa korzystania z Internetu. Uczniowie będą mogli stworzyć plakaty, wywiady, broszury, historie animowane, komiksy, filmy i spoty. Dzielić się będą efektami pracy z rówieśnikami oraz nauczycielami.

Dodatkowym medium będzie projekt eTwinning , gdzie uczniowie będą mogli poznać się ze sobą, wymienić informacje o swoich krajach, kulturze, tradycjach, religii i swoich językach.

23 czerwca 2024, niedziela 20:40
VILO biega, by pomagać, czyli początek wakacji na sportowo.
Wiecej
21 czerwca 2024, piątek 14:36
Udanych wakacji :)
Wiecej
20 czerwca 2024, czwartek 16:19
Jakub Szerszeń, Mateusz Czarnowicz i Wojciech Zakrzewski z klasy 3a, uzyskali tytuł laureata.
Wiecej