Wymiana szkolno-naukowa Polska – Holandia

W roku szkolnym 2011/2012 VI Liceum Ogólnokształcące rozpoczęło współpracę z holenderską szkołą ponadgimnazjalną Thersialyceum (www.theresialyceum.nl) tworząc wspólnie projekt indywidualnej wymiany szkolno-naukowej.

Jest to pionierskie przedsięwzięcie, które poszerza ofertę szkoły oraz jakościowo zmienia warsztat prac nauczyciela i ucznia.

Wybrani pełnoletni uczniowie, posługujący się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym oraz wyróżniający się oceną bardzo dobrą na półrocze z języka angielskiego, mają możliwość wyjazdu do holenderskiego liceum w Tilburgu w celu przeprowadzania badań z zakresu tematu wybranego wspólnie z nauczycielem anglistą. Badania mają dotyczyć wizerunku Polski i Polaków za granicą, stereotypów związanych z innymi narodowościami, poziomu tolerancji wobec nich, zakresu wiedzy na temat Wschodu, metodyki nauczania w holenderskich szkołach lub innych wybranych przez uczniów dziedzin. Osoby decydujące się na pobyt w Teresialyceum początkowo uczestniczą w cyklu zajęć prowadzonych przez nauczyciela anglistę, gdzie wspólnie wybierają i analizują temat, konstruują ankiety oraz inne potrzebne do przeprowadzenia badań narzędzia. Następnie uczniowie wyjeżdżają do Holandii, gdzie w okresie od tygodnia do 10 dni, mają za zadanie przeprowadzić badania oraz przygotować pracę w języku angielskim potwierdzającą lub obalającą wcześniej postawioną hipotezę. Nauczyciel anglista jest również odpowiedzialny za merytoryczną poprawność finalnych prac uczniów, które mogą przybierać formę klasycznej pracy pisemnej lub bardziej nowatorską formę filmu paradokumentalnego, prezentacji multimedialnej czy portfolio. Pracę tę następnie ocenia nauczyciel anglista a wyróżnieniem dla ucznia może być wystawienie oceny celującej z języka angielskiego na półrocze bądź koniec roku szkolnego.

Przedsięwzięcie to jest obustronne. Uczniowie holenderscy również mają możliwość przyjazdu do Polski, do VI Liceum Ogólnokształcącego w celu przeprowadzenia podobnych badań.

Strona holenderska i polska zapewniają uczniom zakwaterowanie w domach uczniów, oraz pomoc w przeprowadzeniu badań (zaaranżowanie wywiadów, pomoc w przeprowadzeniu ankiet oraz znalezienie odpowiedniej grupy docelowej).

Jest to jakościowo nowy warsztat pracy dla ucznia i dla nauczyciela. Uczeń ma możliwość praktycznego sprawdzenia oraz doskonalenia swoich umiejętności językowych w autentycznym środowisku. Ponadto, wychodząc poza podstawę programową ma możliwość wzbogacenia wiedzy z zakresu przeprowadzanego przez siebie badania jak i z zakresu pisania prac na poziomie akademickim. Jest to doskonała okazja do usamodzielnienia uczniów oraz wzbudzenia  w nich ciekawości poznawczej.

Wymiana jest doskonałą okazją, nie tylko do doskonalenia języka angielskiego, ale przede wszystkim do poznania innych tradycji, obyczajów, religii. Dzięki niej mogą zawiązać się przyjaźnie, a możliwość obcowania z inną kulturą uwrażliwia i otwiera młodych ludzi na drugiego człowieka i uczy tolerancji.