Opis projektu

Projekt realizowany w ramach programu PO WERSE – mobilność kadry edukacji szkolnej o tytule «Using Mobile Technologies» jest  odpowiedzią na występujące zapotrzebowanie doszkolenia nauczycieli naszego liceum w szeroko rozumianym zakresie ICT. «Using Mobile Technologies» (Wykorzystywanie mobilnych technologii) jest szkoleniem przeznaczonym dla nauczycieli, którzy pracują z młodzieżą ponadgimnazjalną. Główny cel projektu skupiony został na zapoznaniu uczestników ze zjawiskiem m-learningu (tak zwanego mobilnego nauczania) oraz różnorodnym wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), czego długofalowym rezultatem będzie poprawa jakości kształcenia w naszej placówce. Podczas realizacji projektu wykorzystane będą nowoczesne metodologie aktywizujące procesy nauczania oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych. Program mobilności obejmuje  30 godzin dydaktycznych praktycznego szkolenia w zakresie zastosowania i wykorzystania urządzeń mobilnych. Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • projektowanie i wykorzystanie blogów,
 • internetowe publikacje dźwiękowe,
 • podcasting,
 • tworzenie animowanych pokazów,
 • pobieranie oraz edytowanie video clips – wstawianie napisów,
 • wstawianie napisów – subtitling,
 • tworzenie narzędzi autorskich online takich jak: ćwiczenia, teksty itp.,
 • wykorzystanie video i DVD,
 • tworzenie map pamięci/umysłu oraz chmurek z tekstem,
 • nauczanie mobilne w klasie i poza nią,
 • wykorzystanie różnych aplikacji w nauczaniu,
 • wykorzystanie zasobów internetu,

Szkolenie zakończy się ewaluacją oraz pracą nad przygotowaniem wybranego narzędzia. Uczestnicy po zakończonym  kursie otrzymają certyfikaty z odbytego szkolenia jak również certyfikat Europass Mobilność potwierdzający odbycie zagranicznego szkolenia. Celem projektu jest przede wszystkim podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników, jak również udoskonalenie umiejętności językowych w zakresie słownictwa specjalistycznego z dziedziny technologii informacyjno-komunikacyjnych, rozwój osobisty uczestników, czy też poszerzenie horyzontów światopoglądowych.

Zadania uczestnika na poszczególnych etapach realizacji projektu:

Zadania uczestnika przed rozpoczęciem mobilności:

 • podpisanie umowy pomiędzy Uczestnikiem mobilności zagranicznej a Organizacją wysyłającą w ramach projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowanego z PO WER,
 • uzupełnienie kwestionariusza wstępnego, który poinformuje prowadzących o rzeczywistej wiedzy na tematy związane z mobilnym nauczaniem,
 • pobranie i zainstalowanie niezbędnych programów i aplikacji do wykorzystania podczas szkolenia,
 • zapoznanie się z historią, kulturą oraz innymi regionalnymi informacjami związanymi z Yorkiem,
 • organizacja przygotowania kulturowego we współpracy z partnerem przyjmującym,
 • opracowanie narzędzi ewaluacyjnych,

Zadania uczestnika w trakcie mobilności:

 • przygotowanie pomysłów i oczekiwań ściśle związanych z tematem kursu i przesłania drogą mailową do organizatora szkolenia co najmniej 4 tygodnie wcześniej,
 • na bieżąco wymieniane były informacje on-line z naszym partnerem,
 • nawiązanie kontaktu z innymi uczestnikami szkolenia w celu wymiany pomysłów, doświadczeń,

Zadania  uczestnika po odbyciu mobilności:

 • przeprowadzenie ewaluacji projektu,
 • upowszechnianie rezultatów projektu (strona internetowa szkoły, TwinSpace),
 • rozliczenie finansowe projektu,
 • sporządzenie raportu całościowego i przesłanie go do Agencji Narodowej,
 • dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w szkole i poza nią,

Zgodnie z założeniami programu szkolenia uczestnicy nabędą następujące kompetencje:

 • rozwiną i udoskonalą umiejętności komunikacyjno-informacyjne,
 • podniosą świadomość integrowania ICT z metodologią nauczania korzystając z eksperymentalnych metod,
 • krytycznie podejdą do własnego nauczania we współczesnym środowisku szkolnym,
 • będą wdrażać nowoczesne technologie w klasie,
 • uczestnicy poznają nowoczesne narzędzia, oprogramowanie i aplikacje,
 • nabędą umiejętności opracowywania ćwiczeń w oparciu o nowoczesne technologie i metodologie,
 • rozwiną kompetencje językowe, a w szczególności mówienie,
 • rozszerzą znajomość słownictwa specjalistycznego,
 • ulepszą wymowę i intonację,
 • poznają nowe mobilne technologie,
 • poszerzą swoją wiedzę dotyczącą stosowania i wykorzystywania aplikacji mobilnych,
 • zapoznają się bliżej ze zjawiskiem m-learningu,
 • nawiążą współpracę z innymi szkołami europejskimi,
 • podzielą się doświadczeniami,
 • pozyskają partnerów do współpracy,
 • zapoznają się z dziedzictwem kulturowym Yorku i jego bogatym środowiskiem.