Stypendium naukowe

15 maja 2023, poniedziałek 18:03

Urząd Miejski w Białymstoku informuje o możliwości przyznania stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce za rok 2022/2023.

Stypendium może być przyznane osobie, która spełnia łącznie następujące kryteria:

  • jest uczniem białostockiej publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej lub studentem I roku uczelni,
  • uzyskała co najmniej 5,0 średniej ocen na koniec roku szkolnego,
  • uzyskała co najmniej dwukrotnie tytuł laureata konkursu lub olimpiady na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub co najmniej tytuł laureata konkursu lub olimpiady lub turnieju na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym organizowanych zgodnie z rozporządzeniem MEN. Wnioski stypendialne są do pobrania na stronie www.bialystok.pl

Do wypełnionego wniosku należy dołączy ksero zaświadczenia potwierdzające tytuł laureata olimpiady.

Stypendium dotyczy również tegorocznych absolwentów. Wówczas do dokumentów należy dołączyć kserokopię świadectwa ukończenia szkoły.

Komplet dokumentów należy złożyć w pokoju pedagoga szkolnego do dnia 20.06.2023 r.

24 września 2023, niedziela 08:25
W imieniu Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXXVII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej.
Wiecej
23 września 2023, sobota 11:04
Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium edukacyjne Zarządu Województwa Podlaskiego za rok 2022/2023.
Wiecej
18 września 2023, poniedziałek 18:19
Pani Małgorzata Prokop odbyła kurs od 2 do 8 lipca 2023 roku w Helsinkach w Finlandii w szkole Europass Teacher Academy.
Wiecej