Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

18 czerwca 2021, piątek 17:15

Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Kandydatami do stypendium mogą być uczniowie, którzy w roku szkolny 2020/2021 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne i są to w szczególności:

 1. Laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju.
 2. Laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe.
 3. Uczniowie szkoły ponadpodstawowej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki.
 4. Uczniowie uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów.
 5. Uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Dokumentację prosimy przygotować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 1. Wnioski należy wypełnić komputerowo pozostawiając nieuzupełnione pola dotyczące daty oraz podpisu i pieczątki (wypełnia kurator).
 2. We wniosku należy wpisać osiągnięcia (wg wskazania w nawiasach) uzyskane tylko w roku szkolnym 2020/2021.
 3. Przy klasyfikowaniu osiągnięć pomocne mogą być wykazy olimpiad, konkursów i turniejów zamieszczone na stronie mein.gov.pl
 4. Zawartość wniosku powinna zmieścić się na 2 stronach, jedynie w uzasadnionych przypadkach, kiedy liczba osiągnięć jest duża, dopuszczalna jest większa liczba stron.
 5. Wnioski należy drukować dwustronnie.
 6. Do każdego wniosku należy dołączyć obowiązkowo:
  • Potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających wszystkie osiągnięcia wpisane we wniosku.
  • Podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów oświadczenia dotyczące danych osobowych.

Komplet dokumentów należy złożyć w gabinecie psychologa lub kancelarii szkolnej do dnia 24.06.2021 r.

Kinga Kujawa – psycholog

Szczegółowe informacje i niezbędne dokumenty można pobrać ze strony kuratorium.


16 maja 2022, poniedziałek 20:19
13 maja 2022 roku na stadionie BOSiR w białostockim Zwierzyńcu odbyły się Otwarte Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w lekkiej atletyce juniorów U18 i U20.
Wiecej
15 maja 2022, niedziela 17:52
Obejrzeliśmy wyjątkowe zbiory, które w rzetelny sposób łączyły tradycje i historię farmacji oraz medycyny, z nowoczesną oprawą muzealną.
Wiecej
10 maja 2022, wtorek 20:20
10 maja 2022 r. uczniowie klasy 1b uczestniczyli w zajęciach organizowanych w ramach XVIII Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Prezentacje i warsztaty odbyły się na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej.
Wiecej