Stypendium naukowe

19 maja 2021, środa 20:50

Urząd Miejski w Białymstoku informuje o możliwości przyznania stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce za rok 2020/2021.

Stypendium może być przyznane osobie, która spełnia łącznie następujące kryteria:

  • jest uczniem białostockiej publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej lub studentem I roku uczelni,
  • uzyskała co najmniej 5,0 średniej ocen na koniec roku szkolnego,
  • uzyskała co najmniej dwukrotnie tytuł laureata konkursu lub olimpiady na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub co najmniej tytuł laureata konkursu lub olimpiady lub turnieju na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym organizowanych zgodnie z rozporządzeniem MEN.

Wnioski stypendialne są do pobrania na stronie www.bialystok.pl

Do wypełnionego wniosku należy dołączy ksero zaświadczenia potwierdzające tytuł laureata olimpiady.

Stypendium dotyczy również tegorocznych absolwentów. Wówczas do dokumentów należy dołączyć kserokopię świadectwa ukończenia szkoły.

Komplet dokumentów należy złożyć w pokoju pedagoga i psychologa szkolnego do dnia 18.06.2021 r.

Urszula Grybowicz – pedagog

2 grudnia 2022, piątek 17:16
29 listopada (tym razem 2022 roku) to dla VILO szczególny dzień!
Wiecej
2 grudnia 2022, piątek 15:40
Świetnie wystartowali nasi siatkarze w rozpoczętej Licealiadzie Wojewódzkiej.
Wiecej
28 listopada 2022, poniedziałek 19:23
25 listopada 2022 roku klasy IIIG i IA zorganizowały w VILO kiermasz charytatywny.
Wiecej