Stypendium naukowe

19 maja 2021, środa 20:50

Urząd Miejski w Białymstoku informuje o możliwości przyznania stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce za rok 2020/2021.

Stypendium może być przyznane osobie, która spełnia łącznie następujące kryteria:

  • jest uczniem białostockiej publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej lub studentem I roku uczelni,
  • uzyskała co najmniej 5,0 średniej ocen na koniec roku szkolnego,
  • uzyskała co najmniej dwukrotnie tytuł laureata konkursu lub olimpiady na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim lub co najmniej tytuł laureata konkursu lub olimpiady lub turnieju na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym organizowanych zgodnie z rozporządzeniem MEN.

Wnioski stypendialne są do pobrania na stronie www.bialystok.pl

Do wypełnionego wniosku należy dołączy ksero zaświadczenia potwierdzające tytuł laureata olimpiady.

Stypendium dotyczy również tegorocznych absolwentów. Wówczas do dokumentów należy dołączyć kserokopię świadectwa ukończenia szkoły.

Komplet dokumentów należy złożyć w pokoju pedagoga i psychologa szkolnego do dnia 18.06.2021 r.

Urszula Grybowicz – pedagog

13 maja 2021, czwartek 18:00
Czy szkołę można lubić?
Czy za szkołą można tęsknić?
Czy szkoła może być miejscem zdobywania kompetencji, ale też przestrzenią, która jest naszym AXIS MUNDI?
Wiecej
21 czerwca 2021, poniedziałek 16:20
Partnerzy projektowi spotykali się systematycznie online na platformie Webex. Spotkania odbywały się w formie wideokonferencji, których celem było dostosowanie realizacji projektu pt. „Cre@t1ve Conflict Resolution and Peer-To-Peer School Mediation” do panujących realiów w dobie pandemii koronawirusa.
Wiecej
20 czerwca 2021, niedziela 18:35
16 czerwca klasa 1b wraz z wychowawcą prof. Jerzym Misijukiem oraz p. Eweliną Ramotowską, zorganizowała kiermasz ciast, z którego dochód zostanie przekazany na leczenie i rehabilitację naszego absolwenta Jakuba Żabiuka.
Wiecej